Missie

Wij bieden een vertrouwde en veilige omgeving waarin elke leerling wordt gezien. Door een breed en betekenisvol aanbod te bieden, wordt niet alleen de brede ontwikkeling gestimuleerd, maar wordt ook volop de kans geboden om individuele interesses en talenten te ontwikkelen. 

Leerlingen worden actief betrokken bij het onderwijs: zij dragen verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces (eigenaarschap), afgestemd op hun niveau en mogelijkheden. Geloof in eigen kunnen en verantwoordelijkheid voor eigen keuzes, dragen positief bij aan het welzijn en het toekomstperspectief van de leerlingen. Het blijvend uitdagen tot (sociale) interactie tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en (vak)leerkrachten, met wederzijds respect als uitgangspunt, is voorwaarde om daaraan te werken. 


Wij onderscheiden drie verschillende niveaus:


Gericht op jezelf

School richt zich op de individuele leerling en zijn of haar mogelijkheden. De eigenheid van het individu staat hierbij centraal, waarbij niet de beperkingen maar juist de talenten en interesses leidend zijn in het leren. Wij dagen leerlingen uit om hun grenzen te verleggen en hun horizon te verbreden. Door samen te ontdekken wat je allemaal kunt, groeit het zelfvertrouwen en creëer je meer mogelijkheden voor jezelf. Het uitgangspunt hierbij is dat het leren plezierig is en voldoening geeft.


Gericht op de ander

Naast de individuele ontwikkeling is ook de sociale redzaamheid van de leerling een belangrijke focus binnen school. Door samenwerking met anderen en het ontwikkelen van sociale vaardigheden kunnen leerlingen groeien in inlevingsvermogen, verdraagzaamheid en leren ze adequaat om te gaan met de mensen om hen heen.


Gericht op de maatschappij

Wij gaan de dialoog aan met ouders/verzorgers, zorgpartners, werkgevers, overheid en andere scholen om in een continu proces te bepalen welke kennis en vaardigheden leerlingen nodig hebben voor de toekomst. Mede op basis hiervan kan het onderwijsaanbod aangepast worden, zodat leerlingen goed toegerust de maatschappij in gaan.Visie:

Ons onderwijs heeft tot doel om de leerlingen kennis aan te bieden en vaardigheden aan te leren die hen helpen om zich te handhaven in de wereld buiten school.

Juist door in te zetten op de brede ontwikkeling kan iedere leerling zich op zijn eigen niveau ontwikkelen naar een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij. 

Binnen school is veel aandacht voor cultuuronderwijs. Een belangrijke pijler is een ruim aanbod van expressievakken, gastlessen, maar ook excursies, museumbezoek en bezoeken van voorstellingen. De expressievakken doen een beroep op vermogens en vaardigheden die tijdens andere vakken minder worden aangesproken en bieden leerlingen meer mogelijkheden om vorm te geven aan hun ideeën, emoties en creativiteit. Cultuuronderwijs wordt daarnaast, in combinatie met het programma De Vreedzame School, ingezet om te werken aan burgerschap, kennis en bewustwording van de wereld om ons heen.


Een belangrijke voorbereiding op een geslaagde uitstroom zijn de stages. Binnen school is er een duidelijke opbouw van de stages; van interne stages met veel begeleiding tot externe stages met begeleiding op afstand. Het overkoepelende doel voor de stages is het vergroten van de werknemersvaardigheden en de sociale vaardigheden. Samen met ouders en (stage/zorg)partners bereiden we de leerlingen voor op uitstroom naar arbeid of dagbesteding. Uiteindelijk verlaat de leerling de school met een passend toekomstperspectief.


Hierbij staat ons motto centraal:

"Samen leren voor nu en later"