STAGE

Algemeen

Door middel van stages bereiden we de leerlingen voor op een plek in de maatschappij. Waar een leerling stage gaat lopen hangt af van zijn of haar interesses en mogelijkheden.

Afhankelijk van de uitstroombestemming (leerroute) stelt de Commissie van Begeleiding (CvB) in overleg met de leerling, de ouders, de stagecoördinator en de mentor een stagetraject op dat bij de leerling past. Belangrijk is dat de leerling op zijn of haar stage zo optimaal mogelijk kan functioneren. Leerlingen stromen uiteindelijk uit richting een arbeidsplek (beschut werk) of een vorm van dagbesteding.

Gedurende de stageperiode zal de leerling zich op zijn eigen niveau ontwikkelen middels het doorlopen van één of meerdere stages. Eerst oriënterende stages met als doel inzicht te krijgen in een richting die past bij haar/zijn affiniteit. Er ontstaat zodoende een geleidelijke overgang naar de toekomst. Het onderwijs op school is ondersteunend aan de stage en richt zich op de zelfstandigheid en de verdere ontwikkeling van de leerling. Daarnaast is de stage een belangrijke voorbereiding op een toekomstige werkplek.

De school werkt intensief samen met verschillende partijen voor een zo  breed mogelijk stageaanbod. Door deze samenwerking kunnen we stageplekken bieden in uiteenlopende sectoren met verschillende niveaus.

Sectoren waarin stage wordt gevolgd:

     Horeca

     Detailhandel

     Groenvoorziening

     Zorg en Welzijn

     Dierenverzorging

     Kunst

     Multimedia

 Stage indeling VSO Alphons Laudy

Onderbouw: interne stage op school voor 3e leerjaar.

Doel: 1ste kennismaking met het aanleren van arbeidsvaardigheden en werknemersvaardigheden ter voorbereiding op de groepsstage.

In het derde leerjaar van de onderbouw starten de leerlingen met de eerste fase van de arbeidstoeleiding d.m.v. een interne stage. De leerlingen gaan roulerend in tweetallen, onder toezicht van een stagebegeleider van school kennis maken met verschillende werkzaamheden binnen de school. De stagebegeleider maakt de leerlingen bekend met de benodigde competenties en maakt inzichtelijk wat er in de praktijk van de leerlingen verwacht wordt.

Duur van de interne stage bedraagt gemiddeld 6 á 7 weken (periode tussen de schoolvakanties). De leerlingen krijgen na afloop een certificaat van deelname voor hun portfolio.

Middenbouw: oriënterende stages: groepsstages intern op school & extern.

Doel: Het doel van de groepsstages in de middenbouw is oriëntatie op eigen mogelijkheden en interesses en het verkennen van verschillende beroepssectoren. De groepsstage staat daarnaast in het teken van het aanleren van arbeidsvaardigheden in de praktijk. De leerling oefent daarbij arbeids- en sociale vaardigheden buiten school. De leerling werkt in groepsverband aan zijn of haar zelfstandigheid binnen een bedrijf.

Onder begeleiding van een stagebegeleider van school doen de leerlingen ervaring op met stages binnen twee verschillende sectoren per jaar. De groepsstage bestaat uit maximaal 6 leerlingen per groep en zal één dag per week, gedurende het gehele schooljaar worden uitgevoerd. Na zes maanden wordt er gewisseld van stageplek. Er wordt gekozen voor beroepssectoren waarvan de verwachting is dat de leerling hiermee affiniteit en een reële kans op (betaalde) arbeid en/of dagbesteding heeft. Factoren die in afweging worden meegenomen zijn sociaal,-emotionele vaardigheden en werknemersvaardigheden (Leren Leren).

De leerlingen krijgen na afloop een certificaat van deelname voor hun portfolio.

Individuele stage in de middenbouw                                                                         Een individuele stage in de middenbouw kan worden ingezet als er gesignaleerd wordt dat het passend is bij de ontwikkeling van de leerling op dat moment. In het CVB-overleg wordt bepaald, in samenspraak met mentor en ouders, of de leerling in aanmerking komt om in de middenbouw een individuele stage te volgen binnen dagbesteding, beschut werk of het vrije bedrijfsleven. De leerling zal in dat geval begeleid worden door een stagebegeleider uit de bovenbouw.

Bovenbouw: externe stage van 2 dagen met mogelijkheid tot uitbreiding.

Doel: Individuele stage staat in het teken van aanleren van arbeidsvaardigheden in de praktijk.. De leerling loopt zelfstandig stage binnen dagbesteding, beschut werkplek of in enkele gevallen het vrije bedrijf en werkt aan werkhouding, sociale vaardigheden en werknemersvaardigheden.

In de bovenbouw gaan de leerlingen minimaal twee dagen per week individueel stage lopen. Vanuit het bedrijf of dagbesteding worden ze begeleid op de werkplek. De leerling zal vanuit de school tenminste elke zes weken bezocht worden door een stagebegeleider. De eerste ontmoeting en de evaluatiemomenten zijn twee maal per jaar en is gezamenlijk met de stagebegeleider, leerling, ouders/verzorgers en werkbegeleider. De stagebegeleider en ouders/verzorgers hebben een gesprek met de leerling en de begeleider op de werkvloer. Na afloop van elke evaluatie wordt door de stagedocent een stage-evaluatieformulier ingevuld. Dit gebeurt zo mogelijk samen met de leerling. Aan de hand van de stage-evaluatieformulieren wordt bepaald of de leerling in het eerste of tweede jaar van de bovenbouw uitstroomt naar een beschermde, beschutte of reguliere arbeidsplek of in enkele gevallen doorstroomt naar vervolgonderwijs. 

Hierboven een leerling van de bovenbouw op zijn stageplek: Lassen.